Blog - Latest News

– דר׳ עמרי אלמלח, החוג להיסטוריה, אוניב׳ ת”א

תודה רבה על העבודה המקצועית והמרשימה!!! מדהים לראות את הפערים בין העריכה הלשונית הקודמת לזו שלך.

– דר׳ עמרי אלמלח, החוג להיסטוריה, אוניב׳ ת”א