Blog - Latest News

– ד”ר חגית סבטו, האוניב׳ העברית

רציתי להגיד תודה רבה על עבודת העריכה האחרונה, אין ספק שההצעה שודרגה וזה משמעותי, אני מאוד מעריכה את הדיוק והיסודיות שלך!

– ד”ר חגית סבטו, האוניב׳ העברית